J. Baltins, YL2DX

VIRTUВLВ BARIKВDE

    Par laimi cilvзka atmiтa ir tв iekвrtota, ka mзs вtri aizmirstam baiso un nepatоkamo, kas ar mums varзja notikt, toties ilgi saglabвjas atmiтas par priecоgiem un pacilвjoрiem brоюiem. Patreiz 1991. gadu es atceros, kв vienu no labвkajiem savв dzоvз, kaut gan daudzi tв laika notikumi patiesоbв bija bоstami un neprognozзjami. Viens no galvenajiem ро perioda momentiem bija 1991. gada janvвris, un es varu lepoties ar to, ka biju ne tikai vзsturiska procesa liecinieks, bet arо zinвmв mзrв piedalоjos tajв.

    Kaut arо 1991. gada sвkumв Rоgв valdоja nedaudz saspringta gaisotne, nelikвs, ka 12. janvвrо varзtu notikt kas вrkвrtзjs. Man bija nodoms, kв parasti, vakaru un lielвko nakts daпu pavadоt mыsu RPI radiotehnikas un sakaru fakultвtes (tagad RTU elektronikas un telekomunikвciju fakultвte) amatieru radiostacijв: pastrвdвt зterв, pavзrot radioviптu izplatорanos un "pamedоt" kвdu retu DX staciju.

    Apstвkпi izrвdоjвs labvзlоgi un man "uzklupa" amerikвтu radioamatieri. Sakari notika burtiski viens pзc otra. Tajв laikв Latvijas amatieri savos izsaukuma signвlos jau bija nomainоjuрi valsts apzоmзjumu uz "YL", bijuрв padomju "UQ" vietв. Tвpзc mыsu radiostacijas jaunais izsaukuma signвls YL1XX piesaistоja visas pasaules radioamatieru uzmanоbu. (Starp citu, tieрi mыsu stacija vзl 1988. un 1989. g. izgвja зterв ar оpaрo izsaukuma signвlu YL2RG - paрo pirmo "nacionвlo" izsaukuma signвlu, ne tikai Latvijв, bet visв Baltijв, kopр 1940. gada. Bet tas ir cits stвsts…)

    Pзkртi, tuvojoties 13. janvвra rоtam, es izdzirdзju, ka рajв pыlо mani mзмina izsaukt lietuvieрu amatieris. Negaidot neko seviрнu es apsveicinвjos ar Lietuvas kolзмi un pвrgвju uz uztverрanu. LY2BFR – Paulius no Viптas uztrauktв balsо paziтoja to, kas notiek Lietuvas galvaspilsзtв: tanki, apрaude, telecentra ieтemрana, upuri… Dzirdot рo negaidоto ziтu, pat nezinвju ko teikt, kв palоdzзt… Protams, mзs visi tajв laikв zinвjвm par asiтainajiem notikumiem Tbilisi un Vidusвzijв, bet tam, ka kaut kas tвds pзkртi notiks tepat kaimiтos, diezin vai kвds bija gatavs…

    Vзl ne visai aptvзris notikumu mзrogu, sвku klausоties зteru, lai daudzmaz noskaidrotu situвciju (labi ka viss nepiecieрamais pie rokas). Vidзjos viптos uztvзru lietuvieрu valsts radiostacijas. Ne tik daudz saprotot lietuviski, cik pзc pвrraiюu rakstura, nojautu, ka situвcija kпыst пoti nopietna. Cik atceros, вrzemju raidstacijas vзl neko bыtisku neziтoja. No rоta informвcija kпuva pilnоgвka – gan no mыsu televоzijas, kura retranslзja lietuvieрu TV, gan tieрi no kaimiтvalsts radioamatieriem. Kпuva skaidrs, ka ar Viптas notikumiem viss vзl nebeigsies, tвpзc mums jвbыt modriem.

    Nвkamajв dienв kopв ar daюiem kolзмiem devos uz RTU aizsardzоbas рtвbu Kaпнu ielв 1. Tur, neraugoties uz trauksmainajiem apstвkпiem, bija пoti patоkami satikt paziтas - gan darba kolзмus, gan Latvijas Tautas Frontes biedrus. Cik tagad atceros, noskaтojums bija pacilвts, kaut arо visi bija satraukuрies kв pirms atbildоga eksвmena. No рejienes mani nosыtоja uz republikas Augstвko Padomi – palоgв organizзt sakaru sistзmu.

    Caurlaidi uz Augstвko Padomi noformзja acumirklо (godоgi sakot, pвrsteidza nevisai augstв modrоba), tur es sameklзju par sakariem atbildоgo M. Markusa kungu un pastвstоju, kвdas iespзjas ir mыsu Ноpsalas radiostacijai. Tajв momentв tika organizзts novзroрanas tоkls, lai sekotu padomju armijas bruтoto spзku pвrvietoрanai, un es piedalоjos tв plвnoрanв. Pзc tam mзs izvietojвm un uzstвdоjвm novзroрanas punktos, daювdвs pilsзtas vietвs, ultraоsviптu radiostacijas.

    Vienlaicоgi tika nolemts, ka mыsu RTU radiokluba radiostacija tiks izmantota rezerves "karstajai" lоnijai, lai nodroрinвtu Latvijas parlamenta sakarus ar вrpasauli, jo valsts sakaru un masu informвcijas lоdzekпus armijnieki varзja "nogriezt" kuru katru brоdi.

    Tieрajiem sakariem starp Augstвkвs Padomes aizsardzоbas рtвbu un mыsu "tвlрвvзju" radiostaciju Ноpsalв tika uzstвdоtas vienkвrрas ultraоsviптu radiostacijas "Пjon". Protams, tвs nebija pвrвk solоdas iekвrtas valdоbas sakariem, bet kв saka, bagвtais dara kв grib, nabagais – kв var… Lai рo kanвlu neatklвtu, vienojвmies to izmantot tikai вrkвrtзjas nepiecieрamоbas gadоjumв, bet pagaidвm, kamзr vзl ir tвda iespзja, lietot telefonu.

    Rоgas Tehniskвs Universitвtes radiostacija Ноpsalв ir apgвdвta ar pietiekami efektоvu aparatыru un antenвm, tвpзc mзs varзjвm jebkurв laikв garantзt stabilus sakarus gan ar Eiropu, gan ar pвrзjвm pasaules daпвm.

    Kad es naktо atgriezos stacijв, puiрi, kuri tur deюыrзja (A. Рepeпenko, V. Daтilovs) jau bija uzmeklзjuрi Lietuvas amatieru organizзto radiotоklu. Viтu galvenв radiostacija LY2WR atradвs tieрi Lietuvas AP зkв, no kurienes nepвrtraukti uzturзja sakarus ar ASV radioamatieriem. Lоdz pat рim brоdim atceros viтu darba frekvenci – 14,151 MHz.

    Sвkumв arо mыsu radiostacija iesaistоjвs рajв tоklв, bet pзc brоюa, kopв ar amerikвтu amatieri (Larry – W3HHG) aizтзmвm blakuskanвlu, vienlaicоgi nezaudзjot kontaktu ar lietuvieрiem. Lerijam bija tieрie sakari ar ASV Valsts departamentu Vaрingtonв. Ar viтu vienojвmies sazinвties katru stundu, bet gadоjumв, ja situвcija saasinвs, bыt nepвrtrauktв kontaktв.

    Tв, cits citu nomainot pie aparatыras, mзs deюыrзjвm ilgвk kв nedзпu. Palоgв nвca ilggadзjie mыsu radiokluba biedri M. Filatovs, O. Ostrюigallo u.c. Arо amerikвтu radioamatieri laiku pa laikam mainоjвs (Roger – N4ZC, George – W6SUN u.c.). Gatavi palоdzзt bija arо norvзмi un zviedri (Bjorn – LA1S un John – SM7CRW).

    Рвds darba reюоms priekр mums nebija nekas jauns, jo 1988. gadв mзs divas nedзпas lоdzdarbojвmies Armзnijas glвbрanas dienesta organizзtajв radiosakaru tоklв, pзc tur notikuрвs postoрвs zemestrоces. Arо intensоvs darbs зterв, nomainot citam citu, bija daudzu gadu pieredzз apgыts, protams, patоkamвkos apstвkпos, kad mыsu komanda gandrоz katru nedзпas nogali piedalоjвs daювdвs starptautiskвs radioamatieru sacensоbвs.

    Kamзr reвlas "slodzes" mums nebija, uzturзjвm sakarus ar daudziem daювdu valstu radioamatieriem, informзjвm viтus par to, kas pie mums notiek, kв arо sazinвjвmies ar lietuvieрiem. Divi no viтiem - R. Юumbakis un T. Viртauskas mums bija labi paziтas. (Abi divi, gan Rytis, gan Tadas bija ieтemtв Viптas telecentra darbinieki. Pвris gadus pirms рiem notikumiem es ciemojos pie viтiem amatieru radiostacijв LY2WR, kura atradвs tieрi televоzijas tornо. Arо Rytis bieюi ciemojвs mыsu radioklubв.)

    Parвdоjвs arо mыsu tautieрi – radioamatieri no ASV (Herberts – K7GEX, Juris – KE4HW, Ivars – KC2PX), lai no pirmavota uzzinвtu notikumu attоstоbu.

    Visu рo laiku tieрie radio sakari ar Vaрingtonu un Viптu bija nepвrtraukti un stabili: ne par velti bijвm 16 gadus bыvзjuрi, aprоkojuрi un pilnveidojuрi savu radiostaciju! Vajadzоbas gadоjumв varзjвm uzturзt sakarus telegrвfa reюоmв un manevrзt ar frekvencзm, varзjвm nodroрinвt arо vairвkus papildkanвlus kopв ar apkalpojoрo personвlu. Ilggadзjв operatoru pieredze deva ticоbu saviem spзkiem. Gadоjumam, ja tiktu bloнзti masu informвcijas lоdzekпi, mums bija sagatavots neliels AM vidзjo viптu raidоtвjs, kuru paredzзjвm uzstвdоt republikas Augstвkвs Padomes зkв.

    Informвcijas badu mзs neizjutвm, drоzвk otrвdi: neskaitot оsviптu radiostaciju, nepвrtraukti bija ieslзgta arо UОV stacija vietзjiem sakariem un, katram gadоjumam, televоzors. No deюыras brоvajв laikв gвjвm uz pilsзtu. Man AP aizsardzоbas рtвbs izdeva pastвvоgo caurlaidi ar iespзjвm brоvi tikt cauri visвm barikвdзm (рobrоd рis necilais papоriтр tiek rыpоgi glabвts manв personоgajв arhоvв). Iespaidi par lietiрнi pacilвto, biedrisko atmosfзru, kas valdоja visapkвrt, ir neaizmirstami!

    Nervi, protams, visu laiku bija nedaudz uzvilkti. It оpaрi, kad caur UОV sakaru tоklu ienвca trauksmaini ziтojumi no novзroрanas punktiem, vai kad no netвlu esoрв Preses nama puses atskanзja рвvieni. Armijniekiem vai omonieрiem bыtu vienkвrрвk par vienkвrрu "aizklapзt ciet" mыsu "bodоti", kura atradвs neaizsargвtв puspagrabв.

    Gвdоgais radiofakultвtes dekвns E. Beнeris (tagadзjais RTU prorektors, profesors) piedвvвja uzcelt barikвdi stacijas priekрв un nolikt apsardzi, bet nolзmвm to nedarоt, lai lieki nepievзrstu uzmanоbu. Aprobeюojвmies tikai ar aptumрotiem logiem, ievilkвm no dekanвta papildus telefona lоniju un ieslзdzвmies tв cieрвk. Оstenоbв, "padarоt nekaitоgus" mыs bija vienkarрi - atslзgt elektropiegвdi. Tomзr tвdam gadоjumam mзs bijвm paredzзjuрi pieslзgties blakusзkвm, bet ja krоze ieilgtu, tad noteikti uzstвdоtu rezerves raidstaciju citв vietв - tam bija pietiekami daudz tehnisko lоdzekпu un spзku, domвjвm arо par plвniem kв "aiziet meюв".

    Gadоjвs arо jautrвki brоюi. Viss it kв tika darоts pietiekami slepeni, bet atlika tikai ieiet fakultвtes vestibilв, kad pa vienam klвt nвca fakultвtes darbinieki un, sasveicinoties, pusbalsо sazvзrnieciski teica apmзram tв: "Nu jыs tur, puiрi, turieties…"

    Citreiz, kad jau bija skaidrs, ka viss atkal ievirzвs normвlвs sliedзs, no parlamenta ar ziтnesi atsыtоja steidzamu dokumentu, kuru bija parakstоjis D. Оvвns, "tыlоtзjai noraidорanai зterв", ar aptuveni рвdu saturu: "Mums uzbrыk padomju tanki, ejam bojв, bet nepadodamies…" Kas tas bija? Provokвcija? Diezin vai. Drоzвk jau kвda muпноba, neizdarоba. Visticamвk tas papоrs bija sagatavots visпaunвkajam gadоjumam, bet kurр un kвpзc mums to atsыtоja tв arо neuzzinвjвm.

    Tagad, brоvв un neatkarоgв Latvijв, daudz no tв, kas toreiz notika, var likties kв tвdas naivas kara spзlоtes. Bыtоbв barikвюu laikв nenotika ne "Bastоlijas ieтemрana", ne "Grоnvaldes kauja". Tomзr tad neviens nezinвja, kвds var bыt notikumu pagrieziens jau nвkamajв stundв. Fakts par to, ka tыkstoрiem пauюu, neтemot vзrв draudoрвs briesmas un nevзloties pakпauties vairs kвda diktвtam, bija gatavi izрнiroрai darbоbai, ir svarоgs nacionвlвs vзstures pagrieziena moments. Paldies Dievam, ka tas nav izsaucis milzоgus satricinвjumus un nav prasоjis pвrmзrоgus upurus.

    Lai bыtu skaidrs kвpзc bija vajadzоgs tas, ko darоjвm mзs, vajag atcerзties, kвdas informвcijas iespзjas bija tikai desmit gadus atpakaп. Jaunajiem patreiz to laikam grыti iedomвties (bet daudzi no vecвkвs paaudzes sвk aizmirst), tв kв toreiz visi starptautiskie telefona un telegrвfa sakari atradвs pilnоgв VDK kontrolз un роs nedaudzвs, vвji strвdвjoрвs, sakaru lоnijas galvenokвrt gвja caur Maskavu. Rоgв vзl nebija nevienas вrzemju vзstniecоbas. Par internetu un mobilajiem telefoniem neviens pat nesapтoja. (Ko tur internets! Nesen vecos papоros atradu 1991. gada talonus, kuri deva tiesоbas nopirkt 1 ziepju gabalu un 1 kg putraimu. Tagad paрam neticas, ka pavisam nesen vзl tв dzоvojвm).

    Negribu lieki pвrvзrtзt to ieguldоjumu, ko mзs ar savвm iespзjвm, pзc labвkвs sirdsapziтas, ielikвm kopзjв lietв. Laikam tas ir neliels. Tomзr, ne par velti mзdz teikt, ka sakari ir kв gaiss, neviens tos nemana, kamзr nav sabojвti.

Pзcvвrds

    Var likties ka tagad, kad gandrоz katram kabatв “mobilais” un uz galda dators, kurр pieslзgts internetam, radioamatieru palоdzоba avвrijas gadоjuma sakaru nodroрinврanв nav nepiecieрama. Pasaules pieredze rвda, ka tв nu gluюi nav. Pat valstоs ar augstв lоmenо attоstоtiem valsts un komercsakariem – Japвnв un, jo оpaрi, ASV – radioamatieru organizвcijвm ir bыtiska loma gan vietзjo, gan valstiska mзroga sakaru struktыrвs dabas un tehnogзno katastrofu gadоjumos. No tвdiem gadоjumiem nav pasargвta neviena valsts, arо mыsзjв nз. Nevajag ignorзt nevienu lоdzekli, lai valsts droроbu nostiprinвtu visos aspektos.

    Radioamatieri nav diletanti, kuri brоvos brоюos izklaidзjas ar spзlоtзm, tв ir nopietna plaрa profila radiospeciвlistu rezerve, daпa no nacionвlв intelektuвlв resursa. Daudzos gadоjumos radioamatieri no profesionвпiem atрнiras ne jau pзc sagatavotоbas lоmeтa, bet ar to, ka viтi visu brоvo laiku velta radiosakariem un elektronikai, arо aparatыra ar kuru tie strвdв izgatavota paрu rokвm vai pirkta par paрu naudu. Radioamatierisms neprasa ne santоma no nodokпu maksвtвju maka, bet, pie saprвtоgas valsts pieejas tв attоstоbai, kritiskos brоюos amatieri var sniegt svarоgu palоdzоbu. Dievs dod, lai tвdi brоюi nekad nepienвktu...

    Pavisam nesen mзs ar prieku vзrojвm, kв, pateicoties mыsu atlзtu sasniegumiem Olimpiskajвs spelзs, Latvijas vвrds izskanзja visв pasaulз. Nelielai, jaunai valstij tas ir rets un dвrgs brоdis. Mыsu radioamatieri, pastвvоgi nodibinot зterв radiosakarus ar daudziem tыkstoрiem savu kolзмu no visdaювdвkajem zemeslodes nostыriem, nes Latvijas vвrdu pasaulз katru dienu.


Rakstu atпauts publicзt
tikai neizmainоtв un nesaоsinвtв veidв
ar obligвtu norвdi uz autoru.
Ja tekstu nepiecieрams rediмзt, publikвcija ir iespзjama tikai ar autora piekriрanu.
Gadоjumos, ja raksts tiek publicзts masu informacijas komerizdevumos, autors lыdz honorвru pвrskaitоt labdarоbas mзrнiem.


Raksts tika pulbicзts
RTU laikrakstв Jaunais Inюenieris Nr 9/10 (1185/1186) 21.12.2000 un Nr 11(1187) 18.01.2001


All rights reserved © Yuri Baltin, 2000-2002

  > Raksta sвkums
  > Mыsu konferenиu zвle
  > Saita jaunumi

Hosted by uCoz